RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A K
SmodBIP

Regulamin biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz
76-039 Biesiekierz 13

 

Regulamin biblioteki
Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz

 

I. ZBIORY BIBLIOTEKI

1. Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę piękną i popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz czasopisma.
2. Biblioteka udostępnia zbiory w systemie wolnego dostępu do czytelników do regałów- z wyjątkiem książek z księgozbioru podręcznego, które podaje bibliotekarz.
3. Bieżącą obsługę informacyjną użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych pełni dyżurny bibliotekarz:
a) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych;
b) wszechstronnie informuje o zasobach zbiorów bibliotecznych, ich opracowaniu oraz o sposobach korzystania z nich;
c) wskazuje źródła informacji.

II. ZASADY KORZYSTANIA

1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
2. Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy czytelnicy.
3. Przy dokonywaniu zapisu do Biblioteki czytelnik ma obowiązek:
a) Zapoznania się z Regulaminem;
b) Okazania bibliotekarzowi dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej;
c) Podpisania zobowiązania do przestrzegania postanowień Regulaminu Biblioteki;
d) Powiadomienia Biblioteki o ewentualnych zmianach: nazwiska, miejsca pracy, nauki lub adresu zamieszkania.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy pobiera się kaucję zwrotną w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.
6. Z księgozbioru czytelnik może maksymalnie wypożyczyć 4 wol. na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
7. Na życzenie czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
8. Możliwe jest przesunięcie terminu zwrotu wypożyczonej książki do 4 mc od daty wypożyczenia pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
9. Książki z księgozbioru podręcznego udostępniane są jedynie na miejscu.
10. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnik może zamówić książki z innych bibliotek; książki te udostępniane są jedynie na miejscu w bibliotece.
11. W Bibliotece obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu. Osoby nietrzeźwe nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki ani dokonywać wypożyczeń

III. POSZANOWANIE ZBIORÓW

Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem. Wszelkie zauważone uszkodzenia czytelnik powinien zgłaszać bibliotekarzowi w chwili wypożyczania materiałów.

IV. SANKCJE REGULAMINOWE

1. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki Biblioteka wysyła do czytelnika upomnienie, a w przypadku braku pozytywnej odpowiedzi na nie- wezwanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin pobiera się opłatę w wysokości ustalonej odrębnym zarządzeniem.
3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany do pokrycia identycznego egzemplarza, lub innej – uzgodnionej z bibliotekarzem- książki albo wpłacenia odszkodowania w wysokości ceny antykwarycznej lub giełdowej książki.
4. W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i braku zwrotu jednego z tomów czytelnik odpowiada tak, jak za nie zwrócenie całości dzieła.
5. Za wszelkie opłaty pobierane od czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie. Za każde pisemne upomnienie, wezwanie Biblioteka pobiera opłatę w wysokości kosztów upomnienia, wezwania.
6. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być zawieszony decyzją kierownika w prawach korzystania z Biblioteki albo wykluczony z grona czytelników.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Po wyczerpaniu sankcji regulaminowych Biblioteka kieruje sprawę egzekwowania książek do Sądu
2. Życzenia, uwagi i zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy zgłaszają dyżurującym bibliotekarzom, ich przełożonym lub wpisują do dostępnej w Bibliotece książki skarg i wniosków.
3. Regulamin obowiązuje od 01.12.2006Opublikował: Agnieszka Hryniewicz
Publikacja dnia: 04.05.2011
Podpisał: Agnieszka Hryniewicz
Dokument z dnia: 03.05.2011
Dokument oglądany razy: 2 239