RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A K
SmodBIP

Regulamin wypożyczalni

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz
76-039 Biesiekierz 13

 

Regulamin wypożyczalni
Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz

 

§ 1
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy czytelnicy.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinni:
a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną
b)wypełnić kartę zapisu i złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych.
6. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
7. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Wypożyczalni.

§ 2
1. Od czytelnika, który nie jest stałym mieszkańcem gminy Biesiekierz pobiera się kaucję w wysokości równej wartości książki.

§ 3
1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 6 książki.
2. Książki wypożycza się na okres dwóch miesięcy.
3. Wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed terminem
ustalonym w pkt. 2. jeżeli są szczególnie poszukiwane.
4. Na prośbę czytelnika Wypożyczalnia może rezerwować książki
aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. W razie braku książki, czytelnik może skorzystać z wypożyczenia
międzybibliotecznego.
6. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników
dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.
Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 4
1. Na prośbę czytelnika bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością publiczna, powinien tez zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
3. Za zagubioną książkę czytelnik płaci jej wartość rynkową.
4. Na sumy wpłacone z tytułu zgubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
5. Za zgodą bibliotekarza czytelnik może przekazać zamiast książki zagubionej lub zniszczonej inną książkę nie mniejszej wartości przydatną dla Biblioteki.

§ 6
1. Za przetrzymywanie książki czytelnik płaci karę:
2. Za wysłane upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 3 zł
3. Za każdorazowe upomnienie telefoniczne 2,50.
4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7
1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do "Książki skarg i wniosków" znajdującej się u bibliotekarza.

§ 8
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz.Opublikował: Agnieszka Hryniewicz
Publikacja dnia: 04.05.2011
Podpisał: Agnieszka Hryniewicz
Dokument z dnia: 04.05.2011
Dokument oglądany razy: 2 095